Abonnementsvoorwaarden - Sportkaart
Toegang tot 100+ locaties
Na 3 maanden maandelijks opzegbaar
Probeer verschillende sporten uit

Abonnementsvoorwaarden

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die worden aangegaan op de Sportkaart van Sportbedrijf Arnhem BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66383412. Met de aanschaf van een abonnement zoals bedoeld in deze voorwaarden, gaat de abonnementhouder akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1: Begripsomschrijving

1.1. Onder ‘Abonnement’ wordt verstaan: Het abonnement dat de abonnementhouder met de abonnement verstrekker aangaat;

1.2. Onder ‘Abonnementhouder’ wordt verstaan: De natuurlijke persoon die een abonnement heeft afgesloten heeft afgesloten op de Sportkaart;

1.3. Onder ‘Kaart’ wordt verstaan: De sportkaart die de abonnementhouder na het aangaan van een abonnement van de abonnement verstrekker ontvangt en die als toegangsbewijs dient bij de sportaanbieder;

1.4. Onder ‘Abonnement verstrekker’ wordt verstaan: Sportkaart.nl (onderdeel van Sportbedrijf Arnhem BV);

1.5. Onder ‘Sportaanbieder’ wordt verstaan: De rechtspersoon die op basis van een overeenkomst met de abonnement verstrekker, aan de abonnementhouder de mogelijkheid biedt tot sportbeoefening in zijn accommodatie;

Artikel 2: Duur en opzegging

2.1. Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van drie maanden. Na deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.  Bij (voortijdige) beëindiging van de studie van de Abonnementhouder dient de Abonnementhouder zelf het Abonnement stop te zetten, dit gebeurt niet automatisch.

2.2. Bij beëindiging van het dienstverband van de Abonnementhouder dient de Abonnementhouder zelf het Abonnement stop te zetten, dit gebeurt niet automatisch.

2.3. Het Abonnement kan na de initiële periode van drie maanden worden opgezegd. Een abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de volgende kalendermaand.

2.4. Opzegging van het Abonnement na de eerste periode van drie maanden gebeurt digitaal via de web-app.  Wanneer je jouw abonnement voor de 25e van de maand eindigt betekent dat je sportkaart vanaf de eerste van de daaropvolgende maand is beëindigd. Zeg je na de 25e van de maand op dan betaal je nog voor de daaropvolgende maand.

2.5. Per persoon kan één Abonnement worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere abonnementen te bezitten.

2.6. Indien het product ‘Sportkaart’ niet meer in de huidige vorm kan worden aangeboden, heeft de Abonnement verstrekker het recht het Abonnement eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand vóór afloop van de lopende kalendermaand voordat het product wordt stopgezet. Een abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de volgende kalendermaand.

Artikel 3: Inhoud abonnement

3.1. Het Abonnement geeft de Abonnementhouder op vertoon van een geldige Kaart, kosteloos toegang tot de sportaccommodatie van de Sportaanbieder, om de daar aangeboden sportactiviteiten uit te oefenen. Dit gedurende de reguliere openingstijden die de Sportaanbieder hanteert.

3.2. De Sportaanbieder kan maatregelen treffen om de deelname aan bepaalde sportactiviteiten waarbij dat noodzakelijk is, op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te reguleren. Dit mag geen algemeen beperkend effect hebben.

3.3. Een Sportkaart Abonnementhouder mag onbeperkt gebruik maken van activiteiten bij alle Sportaanbieders.

3.4. Voor bepaalde diensten- of activiteiten waarvoor extra kosten gehanteerd worden voor leden van een Sportaanbieder kunnen ook extra kosten gelden voor Sportkaart leden (denk aan fysiotherapie, afvalprogramma’s, voedingsadvies of de eGym cirkel).

3.5. Wanneer een Sportactiviteit beoefend wordt door twee- of meer personen dan geeft de Sportkaart alléén kosteloos toegang voor de Sportkaart abonnee. Voorbeeld: bij het huren van een squashbaan dient de medespeler die géén Sportkaart heeft te betalen voor zijn of haar aandeel van de huur- of entreekosten. Bij squash betreft dit de helft van de baanhuur.

3.6. Per dag mag maximaal 1 keer bij eenzelfde Sportaanbieder worden ingecheckt. Indien een Sportaanbieder meerdere vestigingen heeft, is niet de locatie bepalend maar het bedrijf.

3.7. Het kan zijn dat een Sportaanbieder beperkende regels heeft ten aanzien van Sportactiviteiten – óf dat een Sportaanbieder extra kosten  hanteert voor specifieke aanvullende diensten. Bekijk daarvoor de informatiepagina van de individuele Sportaanbieder op Sportkaart.nl/locaties.

3.8. Het aanbod van Sportaanbieders en sportactiviteiten kan gedurende de looptijd van het Abonnement wijzigen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en aantal activiteiten dat beschikbaar is voor Abonnementhouders. De Abonnementhouder heeft geen recht op restitutie en/of korting indien bepaalde sportactiviteiten niet langer worden aangeboden.

 

Artikel 4: Abonnementskosten en betaling

4.1. De kosten van het Abonnement worden maandelijks door middel van automatische incasso van de rekening van de Abonnementhouder afgeschreven. De Abonnementhouder geeft hier bij het aangaan van het Abonnement toestemming voor.

4.2. De kosten van het Abonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd. Eventuele prijsverhogingen worden minimaal 2 maanden voor ingang wijziging gecommuniceerd. Sportkaart.nl is gerechtigd een eventuele prijsverhoging automatisch te incasseren van de Abonnementhouder.

 

Artikel 5: Kaart

5.1. Bij het aangaan van het Abonnement ontvangt de Abonnementhouder een Kaart. De Kaart dient als toegangsbewijs en moet bij ieder bezoek aan de Sportaanbieder getoond worden ter registratie. Indien blijkt dat verschuldigde Abonnementskosten niet zijn betaald, wordt de Kaart geblokkeerd en heeft de Sportaanbieder het recht de Abonnementhouder de toegang tot de sportactiviteiten te ontzeggen. De Kaart wordt als ‘ongeldig’ aangemerkt en blijft geblokkeerd, totdat alle verschuldigde abonnementskosten aan Abonnement verstrekker zijn betaald.

5.2. De Kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Abonnementhouder moet zich daarom altijd bij de Sportaanbieder kunnen legitimeren. De Sportaanbieder kan verifiëren of de Sportkaart wordt gebruikt door een daartoe gerechtigd persoon. De blijft eigendom van de Abonnement verstrekker. Verlies van de Kaart moet direct worden gemeld bij de Abonnement verstrekker via de site www.sportkaart.nl, zodat de Kaart kan worden geblokkeerd. Bij verlies en/of beschadiging van de Kaart waardoor deze onbruikbaar is, worden de kosten voor vervanging van de Kaart bij de Abonnementhouder in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Abonnement verstrekker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie van de Sportaanbieder en/of de wijze waarop de sportactiviteiten door de Sportaanbieder worden aangeboden.

 

Artikel 7: (Huis)regels

7.1. Het staat de Sportaanbieder vrij aanvullende (huis)regels te hanteren in zijn (sport)accommodatie en/of nadere regels te stellen voor het beoefenen van de daar aangeboden (sport)activiteiten. De Abonnementhouder dient zich te houden aan de geldende regels.

 

Artikel 8: Misbruik of fraude

8.1. Indien Sportkaart.nl vermoedt dat er met de kaart wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernemen, dan zal de betreffende kaart en het bijhorende Account worden geblokkeerd.

8.2. Sportkaart.nl kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Abonnementhouder.

 

Artikel 9: Promoties en vriendenkorting

9.1. Sportkaart.nl biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Abonnementhouders waarbij een korting geldt voor de eerste maand of maanden van het Abonnement. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Abonnementhouders en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.

9.2. Sportkaart Abonnementhouders kunnen hun collega’s uitnodigen via de Sportkaart app. De Abonnementhouders wiens uitnodiging is gebruikt ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Abonnementhouder een korting op zijn of haar abonnement. Deze korting kan niet worden gecombineerd met andere korting en promoties. Je kunt zoveel collega’s uitnodigen als je zelf wilt, de korting is stapelbaar.

9.3. De maximale korting die een Abonnementhouder per maand kan ontvangen, is de hoogte van één maandtarief voor het Abonnement. De vergoeding wordt nooit in contanten uitbetaald, maar zal altijd in mindering gebracht worden op de termijnbetaling.

9.4. De korting wordt verrekend nadat de nieuwe Abonnementhouder de eerste termijn heeft betaald en alleen als het Abonnement niet eerder dan drie maanden wordt beeïndigd. Indien het Abonnement door de aangebrachte Abonnementhouder tijdens de eerste drie maanden wordt opgezegd of ontbonden, vervalt de vriendenkorting.

Versie oktober 2020
Translate »