Abonnementsvoorwaarden - Sportkaart
Toegang tot 100+ locaties
Na 3 maanden maandelijks opzegbaar
Probeer verschillende sporten uit

Abonnementsvoorwaarden

De Sportkaart is een initiatief van Sportbedrijf Arnhem BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66383412 gevestigd aan de Beukenlaan 15 te Arnhem. Bij het aangaan van het Sportkaart Abonnement komt een overeenkomst tot stand tussen de Sportbeoefenaar en het Sportbedrijf. Bij je inschrijving verklaar je de voorwaarden in deze overeenkomst en de algemene voorwaarden en de huisregels van het Sportbedrijf gelezen te hebben en te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden terug te vinden op https://www.sportbedrijf.nl/algemene-voorwaarden.

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

 1. Onder ‘Sportbedrijf’ wordt verstaan: Sportbedrijf Arnhem B.V., gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66383412.
 2. Onder ‘Regiopartner’ wordt verstaan: het bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf dat ten behoeve van de regio bijdraagt aan de Sportkaart en daartoe een overeenkomst sluit met het Sportbedrijf;
 3. Onder ‘Sportaanbieder’ wordt verstaan: de rechtspersoon die op basis van een overeenkomst met het Sportbedrijf, in het kader van de Sportkaart in zijn accommodatie de mogelijkheid biedt tot sportbeoefening;
 4. Onder ‘Sportbeoefenaar’ wordt verstaan: een natuurlijk persoon, de Sportkaarthouder, die gebruik maakt van het aanbod van het Sportbedrijf, waartoe een Abonnement wordt afgesloten met het Sportbedrijf en door het Sportbedrijf aan de Sportbeoefenaar een Sportkaart in de vorm van een app wordt verschaft.
 5. Onder ‘Sportkaart’ wordt verstaan: de Sportkaart in de vorm van een Webapp, die Sportbeoefenaar na het aangaan van een Abonnement van het Sportbedrijf kan installeren op zijn/haar mobiele telefoon en die als toegangsbewijs dient bij de verschillende Sportaanbieders;
 6. Onder ‘Abonnement’ wordt verstaan: de overeenkomst die de Sportbeoefenaar aangaat met het Sportbedrijf waarmee de Sportbeoefenaar mag sporten bij een aangesloten Sportaanbieder;
 7. Onder ‘Webapp’ wordt verstaan: De applicatie die de Sportbeoefenaar na het aangaan van een Abonnement kan downloaden en die als toegangsbewijs dient bij de Sportaanbieder;
 8. Onder ‘Abonnement verstrekker’ wordt verstaan: Sportkaart.nl (onderdeel van Sportbedrijf Arnhem BV);

 

Artikel 2: Lid worden, duur en opzegging

 

 1. Je kunt het Abonnement afsluiten via de website door het invullen van het online inschrijfformulier sportkaart.nl
 2. Je hebt het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na de datum van jouw inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden door een herroepingsformulier per e-mail te sturen naar het adres leden@sportkaart.nl of per post naar het bovenstaande adres van het Sportbedrijf Arnhem. Het herroepingsformulier waar je gebruik van moet maken is te vinden op https://sportbedrijf.nl/sportkaart/herroepingsrecht.pdf.
 3. Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden vast. De ingangsdatum is het moment van inschrijving. Na deze periode wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 4. Als je het Abonnement voor een Sportkaart aangaat, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 5. Maandelijks zal het Abonnementsgeld worden geïncasseerd.
 6. Als we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je abonnement worden geblokkeerd zodat je geen toegang hebt tot de accommodatie van de Sportaanbieder totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst beëindigen per einde contractstermijn. Bij einde contractstermijn ben je alle nog openstaande lidmaatschapsgelden verschuldigd.
 8. Een keer per kalenderjaar mogen wij onze tarieven verhogen. Als wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Een prijsverhoging wordt minimaal twee maanden voor ingang van de wijziging gecommuniceerd. Het Sportbedrijf is gerechtigd een prijsverhoging automatisch te incasseren van de Sportbeoefenaar met Abonnement. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 9. Bij (voortijdige) beëindiging van de studie van de Sportbeoefenaar, beëindiging dienstverband of uitschrijving bij de KVK dient de Sportbeoefenaar zelf het Abonnement stop te zetten, dit gebeurt niet automatisch.
 10. Bij de Sportkaart kun je na drie maanden maandelijks je abonnement opzeggen. De opzegtermijn bedraagt minimaal één kalendermaand en gaat lopen op de 1e van de volgende volle kalendermaand. Ongeacht of de opzegging plaatsvindt aan het begin, midden of eind van de maand, begint de opzegtermijn van een kalendermaand pas na afloop van de kalendermaand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld:

 • Opzeggen op 1 mei betekent beëindiging van het contract op 30 juni.
 • Opzeggen op 31 mei betekent eveneens beëindiging van het contract op 30 juni.
 • Opzeggen op 1 juni betekent beëindiging van het contract op 31 juli.
 1. Opzeggen van het Abonnement kan uitsluitend via de web-app.
 2. Je kunt je abonnement eenmaal per kalenderjaar pauzeren gedurende een minimale periode van 1 kalendermaand en maximaal drie kalendermaanden. Gedurende de pauzeperiode hoef je niet te betalen voor je Abonnement maar heb je ook geen toegang tot de sportaccommodatie. Je kunt alleen per gehele kalendermaand pauzeren. Voor het aanvragen van een pauze gelden dezelfde termijnen en regels als voor het opzeggen van het abonnement zoals beschreven in artikel 2 onder 10.
  Kies zorgvuldig je ingangsdatum van een pauze. Eenmaal ingediend kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Zodra je periode van de gekozen pauze voorbij is, wordt je abonnement weer automatisch geactiveerd.
 3. Per Sportbeoefenaar kan maximaal één Abonnement voor onderhavige Sportkaart worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Abonnementen en/of Sportkaarten te bezitten.
 4. Indien de Sportkaart niet meer in de huidige vorm kan worden aangeboden, heeft het Sportbedrijf het recht het Abonnement eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging gebeurt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Het Abonnement eindigt altijd op de laatste dag van een volgende kalendermaand.
 5. Jaarlijks voert het Sportbedrijf een check op het rechtmatig gebruik van het Abonnement door de Sportbeoefenaar uit. Mocht blijken dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het Abonnement dan wordt het Abonnement beëindigd. Bijvoorbeeld als blijkt dat een studenten Abonnement is afgesloten terwijl de Abonnementshouder geen student (meer) is.

 

Artikel 3: Inhoud Abonnement en toegang

 1. Het Abonnement geeft de Sportbeoefenaar op vertoon van een geldige Sportkaartapp toegang tot de sportaccommodatie van de Sportaanbieder, om de daar aangeboden sportactiviteiten uit te oefenen. Dit gedurende de reguliere openingstijden die de Sportaanbieder hanteert.
 2. De Sportaanbieder kan maatregelen treffen om de deelname aan bepaalde sportactiviteiten waarbij dat noodzakelijk is, op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te reguleren.
 3. De Sportkaart geeft de Sportbeoefenaar recht op onbeperkt gebruik van activiteiten bij alle Sportaanbieders. De uitzondering hierop is dat de Sportkaart maximaal 1 keer per dag bij eenzelfde Sportaanbieder toegang geeft. Als de Sportaanbieder meerdere vestigingen heeft, is niet de locatie bepalend maar de Sportaanbieder.
 4. De Sportkaartapp zijn eigendom van het Sportbedrijf en mag je gebruiken tijdens de duur van het Abonnement.
 5. Het is niet toegestaan jouw Abonnement, toegangsbewijs (Sportkaart-app) aan iemand anders beschikbaar te stellen of over te dragen. Het Abonnement is persoonlijk.
 6. Als je je toegangsgegevens kwijtraakt of deze (of het device waarop deze staat) gestolen wordt, kan je de web app opnieuw downloaden. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.
 7. Wanneer een Sportactiviteit beoefend wordt door twee- of meer personen dan geeft de Sportkaart alléén kosteloos toegang voor de Sportbeoefenaar die het Sportkaart abonnement houdt. Voorbeeld: bij het huren van een squashbaan dient de medespeler die géén Sportkaart heeft te betalen voor zijn of haar aandeel van de huur- of entreekosten. Bij squash betreft dit de helft van de baanhuur.
 8. Het kan zijn dat een Sportaanbieder beperkende regels heeft ten aanzien van sportactiviteiten – óf dat een Sportaanbieder extra kosten hanteert voor specifieke aanvullende diensten die zowel gelden voor leden van de Sportaanbieder als de houder van de Sportkaart (denk aan fysiotherapie, afvalprogramma’s, voedingsadvies of de gym cirkel).
 9. Bekijk daarvoor de informatiepagina van de individuele Sportaanbieder op Sportkaart.nl/locaties.
 10. Het aanbod van Sportaanbieders en sportactiviteiten kan gedurende de looptijd van het Abonnement wijzigen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en aantal activiteiten dat beschikbaar is voor de Sportbeoefenaar. De Sportbeoefenaar heeft geen recht op restitutie en/of korting indien bepaalde sportactiviteiten niet langer worden aangeboden.

 

Artikel 4: Abonnementskosten en betaling

 1. De kosten van het Abonnement worden maandelijks vooraf door middel van automatische incasso van de rekening van de Sportbeoefenaar afgeschreven. De Sportbeoefenaar geeft bij het aangaan van het Abonnement toestemming voor automatische incasso.
 2. Als de verschuldigde Abonnementskosten niet zijn betaald, wordt het Abonnement geblokkeerd en heeft de Sportaanbieder het recht de Abonnementhouder de toegang tot de sportactiviteiten te ontzeggen. Het Abonnement wordt als ‘niet actief’ aangemerkt en blijft geblokkeerd, totdat alle verschuldigde Abonnementskosten aan het Sportbedrijf zijn betaald.

 

Artikel 5: Webapp

 1. Bij het aangaan van het Abonnement moet er een Webapp worden gedownload. De Webapp dient als toegangsbewijs en moet bij ieder bezoek aan de Sportaanbieder getoond worden ter registratie.
 2. De Webapp is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Sportbeoefenaar moet zich daarom altijd bij de Sportaanbieder kunnen legitimeren. De Sportaanbieder heeft de bevoegdheid te verifiëren of de Sportkaart wordt gebruikt door een daartoe gerechtigd persoon.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het Sportbedrijf biedt op geen enkele wijze begeleiding of ondersteuning in of bij de sportaccommodatie van de Sportaanbieder. Voor begeleiding of ondersteuning adviseren wij je te vragen naar de mogelijkheden van de Sportaanbieder, zoals persoonlijke begeleiding, introductielessen et cetera.
 2. Het Sportbedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie van de Sportaanbieder en/of de wijze waarop de sportactiviteiten door de Sportaanbieder worden aangeboden.

 

Artikel 7: (Huis)regels

 1. Het Sportbedrijf streeft er naar een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Als je je niet houdt aan de afspraken van het Abonnement of de Sportaanbieder, of je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of algemene voorwaarden of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan het Sportbedrijf jouw Abonnement (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe Abonnement te weigeren. In dat geval betaalt het Sportbedrijf de teveel betaalde (Abonnements)gelden pro rata terug, met uitzondering van het inschrijfgeld.
 2. Indien je een ander persoon, met of zonder Sportkaart Abonnement, in strijd met onze Huisregels en onze algemene voorwaarden toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je Sportkaart-app te geven, dan ben jij verantwoordelijk om de prijs van een dagpas, plus € 5,= aan administratiekosten, te betalen. Bij meerdere overtredingen heeft het Sportbedrijf het recht om het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. Het staat de Sportaanbieder vrij aanvullende (huis)regels te hanteren in zijn (sport)accommodatie en/of nadere regels te stellen voor het beoefenen van de daar aangeboden (sport)activiteiten. De Abonnementhouder dient zich te houden aan de geldende regels.
 4. De Sportaanbieder kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Webapp is, of om je leeftijd te checken.

 

Artikel 8: Misbruik of fraude

 1. Indien het Sportbedrijf vermoedt dat er met de Webapp wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernemen, dan zal de betreffende kaart en het bijhorende Abonnement worden geblokkeerd.
 2. Het Sportbedrijf kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Abonnementhouder/Sportbeoefenaar..

 

Artikel 9: Promoties en vriendenkorting

 1. Het Sportbedrijf biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Sportbeoefenaren waarbij een korting geldt voor de eerste maand of maanden van het Abonnement. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Abonnementhouders en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.
 2. Sportkaart Abonnementhouders kunnen hun collega’s uitnodigen via de Sportkaart app. De Abonnementhouders wiens uitnodiging is gebruikt ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Abonnementhouder een korting op zijn of haar Abonnement. Deze korting kan niet worden gecombineerd met andere korting en promoties. Je kunt zoveel collega’s uitnodigen als je zelf wilt, de korting is stapelbaar.
 3. De maximale korting die een Abonnementhouder per maand kan ontvangen, is de hoogte van één maandtarief voor het Abonnement. De vergoeding wordt nooit in contanten uitbetaald, maar zal altijd in mindering gebracht worden op de termijnbetaling.
 4. De korting wordt verrekend nadat de nieuwe Abonnementhouder de eerste termijn heeft betaald en alleen als het Abonnement niet eerder dan drie maanden wordt beëindigd. Indien het Abonnement door de aangebrachte Abonnementhouder tijdens de eerste drie maanden wordt opgezegd of ontbonden, vervalt de vriendenkorting.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst gebruiken en beschikken we over jouw persoonsgegevens. Het Sportbedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van jouw persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van het Sportbedrijf staat welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van het Sportbedrijf kun je terugvinden op onze website.
 3. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct via de web-app aangepast te worden.
 4. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Sportbedrijf kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen komen deze kosten voor jouw rekening.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en de algemene voorwaarden door of met het Sportbedrijf aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Sportbedrijf en de Sportbeoefenaar zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in Arnhem.

 

Versie januari 2024
Translate »